Get Adobe Flash player

Jaarbeplanning

Search

Who's Online

We have 8 guests online
Website Developed & Maintained by

MFDesign - Wed design & Hosting


Laerskool Dr Annecke Primary is geleë in die dorp Letsitele, Limpopo Provinsie. Letsitele is ‘n kleinerige dorpie in die Letaba rivier Vallei, ongeveer 30 km vanaf Tzaneen. Geleë in die Noordelike Bosveld en die skool is in 1950 gestig, nadat vroeër as ‘n plaasskool bekend gestaan het as Letsitele skool en is vernoem nawyle Dr. Siegfried Annecke. Dr Siegfried Annecke was ‘n wel bekende entemoloog wie uitgebreide navorsing gedoen het op die malaria-draende Anopholis-muskiet. Met die draai van die 19e eeu en vir die opvolgende vier of vyf dekades van die 1900’s het die Lataba Vallei bekend gestaan as die “Vallei van die Dood” as gevolg van die groot sterfte gevalle as gevolg van Malaria. Dr Siegfried Annecke het baanbrekers werk gedoen en sy navorsing het ‘n groot aandeel gehad in die beheer, voorkoming en effektiewe behandeling van Malaria.


Sedert 1950, met ‘n leerder getal van 51 leerders, het die skoolstelsel matiguit gebrei met die vestiging van die boerdery bedryf, waarvan Sitrus boerdery die grootste deel uit maak. Die huidige leerder getal is 430 leerlinge (52% Engels sprekend, en 48% Afrikaans sprekend. Daar is tans 17 onderwysers in diens, 3 administratiewe personeel en 6 terrein werkers en skoonmakers.  Gedurende 2000 is die skool van ‘ n enkel medium skool omgeskakel na ‘n parallel medium skool, waar die leerders ‘n keuse het tussen Afrikaans of Engels as medium van onderrig. Dit maak dit moontlik om leerders van beide die boerdery gemeenskap en die omringende landelike gemeenskappe en nedersettings te akkomodeer.


Leerders van Laerskool Dr Annecke is voorwaar bevoorreg om hulle laerskool onderrig in hierdie besondere omgewing te ontvang, omring deur ‘n afwisseling van die  pragtige natuurskoon van die Noordelike Bosveld en sitrus boorde met die kenmerkende reuk van lemoen bloeisels.Laerskool Dr Annecke Primary het ‘n trotse tradisie, getemper deur jare se kwaliteit onderwys, die visie van ‘n holistiese onderwys benadering, waar nie net  kinders se akademiese potensiaal ontwikkel word nie, maar ook die ander belangrike aspekte van mens wees, soos ‘n gesonde liggaam deur die beoefening van sport, beoefening van kultuur aktiwiteite, sportmangees, leierskap, entrepreneurskap en kreatiwiteit. Leerders word daarom aangemoedig om aan ‘n wye spektrum buite muurse aktiwiteite deel te neem, insluitende avontuur kampe en besoek aan natuur bewaring sentrums, deel name aan kulturele aktiwiteite soos revue en die Eistedfodd, deelname aan verskeie sport soorte, insluitende atletiek, landloop, netbal, rugby, hokkie, krieket en tennis.


Die skool is tans besig met die infasering van meer relevante tegnologiese onderwys hulp middele in die vorm van interaktiewe borde, media projektors en rekenaar-ondersteunde onderrig asook die beskikbaarheid van internet in die klaskamers. ‘n Tenvolle funsionerende mediasentrum met verskeie vorme van media vir lees en naslaan is beskikbaar aan leerders. ‘n Aantal rekenaars is ook beskikbaar vir gebruik deur die leerders en onderwysers.


‘n Groot mate van sport ontwikkeling word gedoen en leerders van beide taalgroepe word gereeld as lede van Limpopo provinsiale netbal-, rugby-, atletiek-, hokkie- en landloop spanne verkies. Menigte van ons sport spanne was al in die verlede gekroon as Limpopo Kampioene gewees in die onderskeie sportsoorte . Die 0/10- rugbyspan is die 2015 Limpopo Kampioen vir medium skole. Leerders neem ook deel aan sportsoorte en kultuuraktiwiteite buite skool verband bv. Gimnastiek, ringbal, ruitersport, modern danse, ballet en landbou jeug skoue.  Alhoewel ons leerders en ons spanne kompeterend deel naam, is die wen motief onder geskik aan die aankweek van gesonde sportmangees en liefde vir die spesifiek sportsoort.


Afgesien van ‘n toegewyde onderwys personeel-span, beskik die skool oor ‘n baie goed georganiseerde en effektiewe Administrasie afdeling. Die finasiële en akademiese administrasie word bedryf deur ‘n gevorderde web-gebasseerde administratiewe stelsel.


‘n Baie betrokke en ondersteunende Beheerliggaam verseker dat akademiese standaarde op ‘n hoë vlak gehandhaaf word en dat die infrastruktuur en sport fasiliteite ontwikkel en onderhou word. Die Beheerliggaam innisieer fondsinsamelings projekte vir die befondsing van projekte om leer en onderrigte maksimaliseer.


Ongelukkig dra die Departement van Onderwys finansieel bitter min by tot die volbare behoud van ons visie van kwaliteit onderrig. Om te verseker dat die klas groottes binne die aanvaarbare norm bly om kwaliteit onderrigte verseker, ook dat daar genoeg same onderwysers vir beide taalgroepe is, asook om ‘n effektiewe administrasie te verseker stel die Beheerliggaam addisionele onderwysers, administratiewe personeel en ondersteuning personeel aan. Dit word befonds deur die verhaling van skoolgelde en fonds insamelings projekte.


Die aankoop van leerder ondersteuners materiaal bv. rekenaars en rekenaar sagteware, relevante handboeke, onderhoud van skool geboue en skoolterrein, ontwikkeling en instandhouding van sportfasiliteite, beurse word befonds deur fonds insamelings projekte.

 

 

Laerskool Dr. Annecke Primary is situated in the town of Letsitele, Limpopo Province. Letsitele is a small rural town in the Letaba River Valley, approximately 30 km from Tzaneen. The school was founded in 1950, and named after the late Dr. Siegfried Annecke, a well known entomologist who did extensive research on the malaria-carrying mosquito. At the turn of the century and for the following four or five decades of the 1900’s the Letaba Valley was known as the “Valley of death”because of the fatalities caused by malaria.

Dr. Siegfried Annecke’s research contributed a great deal to control  and treat Malaria effectively.


Since 1950, with an enrolment of 51 learners, the school has grown steadily and the current enrolment is 430 learners (52% English speaking learners and 48% Afrikaans speaking learners), 17 educators, 3 admin staff members and 6 support staff members. In 2000 the school transformed to a parallel medium school, offering a choice of instruction in either Afrikaans or English medium. This enabled the school to accommodate both the farming communities and the rural communities of neighbouring settlements.


Learners of Laerskool Dr Annecke are truly privileged to receive their primary school education in such beautiful surroundings.


Laerskool Dr. Annecke Primary has a proud tradition, reinforced through the years by quality education and the vision of holistic education, developing not only the learner’s academic potential, but also other important aspects such as sportsmanship, leadership, entrepreneurship and creativity. The learners are therefore encouraged to  participate in various extra mural activities including adventure camps and visits to eco centres, cultural activities e.g revues and Eisteddfodand sport activities including athletics, cross country, netball, rugby, hockey, tennis and cricket.


The school is currently embarking on a project to introduce more relevant technological learner support to the class rooms by means of interactive white boards, media projectors and internet availability in the classrooms.

A fully functional media centre is available for learners which includes

various  forms of media for reading and acquiring information for tasks

and projects. A number of computers are also available for use by

learners.


A great deal of sport development is being done and learners from both language groups are on a regular basis included in the Limpopo Province Athletics, u/13 Cravenweek & u/12 rugby, u/13 and u/12 Netball and Hockey teams. Many of our teams have been Limpopo champions in previous years.  The u/10 rugby team is the 2015 Limpopo Champion for medium schools.  Learners also participate in sport codes and cultural activities outside the school and many participate and receive provincial colours in gymnastics, ring ball, horse riding, modern dancing, ballet, agricultural youth shows etc.


In addition to a dedicated teaching staff, the school has a wellorganizedand effective Admin department. The financial and academic administration is managed by a state of the art web based administration programme.


A very involved and supporting SGB ensure that the academic standards are kept on a high level and that the infrastructure and sport facilities are developed and maintained. The SGB also initialise fund raiser project to finance projects in order to enhance teaching and learning.Unfortunately the school receive minimal financial support from the Education Department in order to  sustainour vision of quality education.

In order to ensure  class sizes which are conducive for effective education,  provide educators for both language groups,    as well as an effective admin department and support staff, the SGB  appoints  additional teachers,  three administrative staff members and six support staff members. This is financed by school funds contributions and fund raisers.


The acquisition of learner support material, e.g. computers, computer software, relevant textbooks, maintenance of the school buildings and school grounds, development and maintenance of sport facilities and acquisition of sport equipment, and bursaries to those who can’t afford the school fees, are all financed by fund raisers.Quality education at our school, and eventually education in South Africa will only be sustainable if supported by the community and social partners  that have the same vision we do – to develop every learners’ potential to its fullest and equip every learner with the knowledge and skills to become a responsible and productive citizen in our beautiful South Africa.


Laerskool Dr Annecke Primary is in the true sense a Centre of Excellence

inEducation!