Get Adobe Flash player

Jaarbeplanning

Search

Who's Online

We have 48 guests online
Website Developed & Maintained by

MFDesign - Wed design & Hosting

 

 

Alle bepalings in hierdie beleid is in ooreenstemming met die Suid-Afrikaanse Onderwyswet, Wet no 84 van 1996 en Nasionale en Provinsiale Beleid.


Die beleid moet saam met die Konstitusie van die Beheerliggaam gelees word.


1. DOEL VAN DIE BELEID


Die doel van die bestuursbeleid is om deur middel van effektiewe bestuur en beheer ‘n opvoedingsruimte te skep wat verseker dat die missie, visie en doelstelling van die skool in al sy fasette verwesenlik word.


Missie en visie


Die verskaffing van volhoubare, deurlopende, relevante en voortreflike onderwys aan leerders in die primęre skool.

Dit beteken dat die visie van die skool “Hier word ek gelukkig groot” in al sy betekenis moontlikhede verwesenlik word.


Doelstellings van die skool


  • die handhawing, beskerming en bevordering van Christelike waardes en geloofs-vryheid van die individu;
  • onderrig deur medium van Afrikaans of Engels;
  • die handhawing van kwaliteit onderrig en hoë akademiese standaarde;
  • die opvoeding van leerlinge tot verantwoordelike burgerskap;
  • die aanbied van ‘n verskeidenheid buitekurrikulęre aktiwiteite;
  • die identifisering en ontwikkeling van leerder leierskapsvaardighede;
  • die uitbouing en beskerming van die karakter en etos van die skool, en die leuse, naamlik: “Wil en Kan”;
  • die ontwikkeling van die volle potensiaal en vaardighede van alle lede van die onderwyspersoneel op alle terreine van hulle beroep;
  • die handhawing en uitbouing van ‘n gesonde vennootskap tussen ouer, onderwyser en onderwysowerheid en die erkenning en aanmoediging van ouerinspraak.

2. AREAS VAN BESTUUR EN BEHEER


2.1 Akademiese Program

2.2 Buitekurrikulęre Program

2.3 Finansiële Bestuur

2.4 Personeelbestuur

2.5 Bestuur van fisiese geriewe

2.6 Dissipline


3. DIE KOMPONENTE VAN DIE SKOOL SE BESTUUR


3.1 SKOOLBESTUURSPAN


Die skoolbestuurspan bestaan uit die Hoof, Departementshoof en Fasehoofde.

Lede van die personeel wat as organiseerders of hoofde van verskillende aktiwiteite optree vorm deel van die skoolbestuurspan op ‘n ad hoc-basis.


3.2 BEHEERLIGGAAM

 

Die beheerliggaam word elke 3 jaar konstitionęr en demokraties verkies en bestaan uit:

 

(i) Vyf ouer-lede wat deur die ouers van die skool verkies word.

(ii)Die hoof

(iii)Twee onderwyser-lede wat deur die onderwyspersoneel verkies word.

(iv)Een lid van die administratiewe personeel wat deur die administratiewe personleel verkies word.

(v) Gekoöpteerde lede wat op ‘n ad hoc-basis deur die Beheerliggaam aangewys word om verteenwoordiging of spesifieke funksies/pligte uit te voer. Hierdie lede het nie stemreg tydens Beheerliggaamsvergadering nie.


Portefeuljes


Portefeuljes word jaarliks tydens ‘n Beheerliggaamsvergadering toegeken:

Voorsitter

Onder-voorsitter

Sekretaris

Finansiële Bestuurder

Buitekurrikulęre aangeleenthede

Geboue en Terrein

Dissipline en Akademie


4. TAKE EN VERANTWOORDELIKHEDE


Alhoewel die take van die Skoolbestuurspan en Beheerliggaam onderskei word, kan dit nie geskei word nie. Die twee bestuurskomponente ondersteun en vul mekaar aan op ‘n gemeenskaplike terrein met dieselfde doelstelling en om effektiewe bestuur en beheer te verseker.


4.1 SKOOLBESTUURSPAN


(a) Verantwoordelik vir die professionele bestuur van die skool wat insluit:


(i) Toepassing van die kurrikulum

(ii) Opstel van die rooster

(iii) Effektiewe aanwending van personeel


(b) Alle spesifieke take, pligte en verantwoordelikhede soos vervat in PAM

 

(c) Voorstelle maak aan die Beheerliggaam t.p.v. die opvoedkundige karakter en ont- wikkeling van die skool.

 

(d) Handhawing en toepassing van dissipline en die daarstelling van ‘n gunstige op-

voedingsomgewing.


(e) Opstel van beleide in samewerking met die Beheerliggaam t.o.v. die skool se daag-likse roetine en werksaamhede

 

(f) Die gee van professionele advies en informasie aan die Beheerliggaam.

 

(g) Die implimentering van beleid soos bepaal deur die Beheerliggaam.

 

(h) Die implimentering van amptelike opdragte en beleid soos bepaal deur die Nasionale en/of Provinsiale Departement.

 

(i) Opstel van ‘n gedragskode vir onderwysers en toesien dat onderwysers die ge-dragskode nakom.

 

(k) Op hoogte wees van wette/beleide en prosedures.

 

(l) In diens opleiding van personeel.

 

(m) Kommunikasiekanale met ouers en gemeenskap skep.

 

4.2 BEHEERLIGGAAM

 

(a) Algemene beheer en bestuur van die skool (uitsluitende professionele bestuur soos deur die Nasionale en Provinsiale beleid aan die Hoof opgedra)

 

(b) Formulering van Beleide insluitende:


(i) Toelatingsbeleid

(ii) Taalbeleid

(iii) Godsdiensbeleid

(iv) Gedragskode vir leerders

(v) Grondwet van die Beheerliggaam

(vi) Buitekurrikulęre beleid

(vii) Finansiële beleid

(viii)Veiligheidsbeleid


(c) Die finansiële bestuur van die skool, insluitende

 

(i) Vasstelling en invordering van skoolgeld

(ii) Opstel van ‘n jaarlikse begroting en die uitvoer daarvan

(iii) Generering van fondse

(iv) Aankoop van leerdermateriaal, handboeke en hulpmiddels

(v) Onderhoud van fisiese geriewe

 

(d) Indiensneming van personeel asook die aanbeveling van departementele poste.


5. OORDRA VAN MAGTE


5.1 SKOOLBESTUURSPAN


Indien die Hoof nie by die skool kan wees om een of ander rede nie, sal hy opdrag aan die Departementshoof gee om as hoof waar te neem. Indien omstandighede van so ‘n aard is dat die Hoof nie in staat is om die opdrag te gee nie, sal die Departementshoof outomaties waarneem as hoof. Indien die Departementshoof nie beskikbaar is nie – die fasehoof of enige ander personeellid wat hy as geskik beskou.


5.2 BEHEERLIGGAAM

 

In die afwesigheid van die Voorsitter sal die onder-voorsitter as voorsitter optree. Indien die voorsitter en onder-voorsitter nie beskikbaar is nie, sal die Voorsitter enige BL-lid (ouer komponent) wie hy as geskik beskou aanwys om as Voorsitter op te tree.